Maturandum

Ediční řada centra pro studium raného novověku 

Seminář dějin umění, potažmo jeho Centrum pro studium raného novověku, začal v roce 2020 vydávat novou knižní edici odborných publikací zaměřených na umění a kulturu středoevropského prostoru v éře raného novověku.

Pro edici jsme zvolili latinský název „MATURANDUM“, který vychází z knihy emblémů Emblematum liber (1531) Andrey Alciatiho. Emblém (jakož i logo naší edice) tvoří vystřelený šíp, jehož let zpomaluje mušle přichycená k dříku, a veršovaná poučka o tom, že člověk má vše dělat s mírou – ani příliš pomalu, ani příliš rychle, jinak řečeno, má nechat své záležitosti „uzrát“. Jedná se o krédo, které je nám blízké, zvláště v dnešní uspěchané době.


Pod hlavičkou Maturandum bude do budoucna vycházet hned několik typů knih. Jednak to budou sborníky a kolektivní publikace, například práce zkoumající z mnoha úhlů pohledu jasně vymezené téma, jako tomu bylo v případě první knihy v edici – Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku, editorů Zuzany Macurové a Tomáše Valeše. Sem rovněž budou patřit také výstupy z konferenčního bienále His Artibus, které centrum pořádá.

Další odnoží edice, obrazně řečeno druhým letícím šípem s mušlí, je řada monografická. V té budou vycházet komplexní studie zaměstnanců ze Semináře dějin umění, a to včetně vynikajících úspěšně obhájených disertačních prací juniorních badatelů. První vlaštovkou v tomto směru se stala kniha Zdeňky Míchalové Měšťané, umělci, řemeslníci Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance.

Třetím letícím šípem Maturanda bude zatím jen pečlivě připravovaná cizojazyčná řada s potenciálem představit středoevropské dějiny umění širokému mezinárodnímu publiku.

Doufáme, že se nám v příštích letech podaří vypustit co nejvíce střel pomalu spěchajících ke svému cíli, tedy k srdcím čtenářů z řad odborné veřejnosti i laických milovníků umění. Knihy vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Books & Pipes a jsou dostupné v běžné obchodní síti knihkupectví.