Maturandum

[See below for the English version]

Ediční řada centra pro studium raného novověku 

Seminář dějin umění, potažmo jeho Centrum pro studium raného novověku, začal v roce 2020 vydávat novou knižní edici odborných publikací zaměřených na umění a kulturu středoevropského prostoru v éře raného novověku.

Pro edici jsme zvolili latinský název „MATURANDUM“, který vychází z knihy emblémů Emblematum liber (1531) Andrey Alciatiho. Emblém (jakož i logo naší edice) tvoří vystřelený šíp, jehož let zpomaluje mušle přichycená k dříku, a veršovaná poučka o tom, že člověk má vše dělat s mírou – ani příliš pomalu, ani příliš rychle, jinak řečeno, má nechat své záležitosti „uzrát“. Jedná se o krédo, které je nám blízké, zvláště v dnešní uspěchané době.

Pod hlavičkou Maturandum bude do budoucna vycházet hned několik typů knih. Jednak to budou sborníky a kolektivní publikace, například práce zkoumající z mnoha úhlů pohledu jasně vymezené téma, jako tomu bylo v případě první knihy v edici – Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku, editorů Zuzany Macurové a Tomáše Valeše. Sem rovněž budou patřit také výstupy z konferenčního bienále His Artibus, které centrum pořádá.

Další odnoží edice, obrazně řečeno druhým letícím šípem s mušlí, je řada monografická. V té budou vycházet komplexní studie zaměstnanců ze Semináře dějin umění, a to včetně vynikajících úspěšně obhájených disertačních prací juniorních badatelů. První vlaštovkou v tomto směru se stala kniha Zdeňky Míchalové Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance. Třetím letícím šípem Maturanda bude zatím jen pečlivě připravovaná cizojazyčná řada s potenciálem představit středoevropské dějiny umění širokému mezinárodnímu publiku.

Doufáme, že se nám v příštích letech podaří vypustit co nejvíce střel pomalu spěchajících ke svému cíli, tedy k srdcím čtenářů z řad odborné veřejnosti i laických milovníků umění. Knihy vydáváme ve spolupráci s nakladatelstvím Books & Pipes a jsou dostupné v běžné obchodní síti knihkupectví.

Ediční rada:

Tomáš Valeš (předseda, Masarykova univerzita, Brno)
Radka Nokkala Miltová (Masarykova univerzita, Brno)
Ondřej Jakubec (Masarykova univerzita, Brno)
Katarína Beňová (Slovenská národná galéria, Bratislava a Univerzita Komenského v Bratislave)
Emilia Kłoda (Ossolineum, Wrocław)
Sarah Lynch (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
Achim Timmermann (University of Michigan)
Michael Yonan (University of California, Davis, USA)
Jan Galeta (výkonný redaktor, Masarykova univerzita, Brno)


PUBLICATION SERIES OF THE CENTRE FOR EARLY MODERN STUDIES

In 2020, the Department of Art History at Masaryk University in Brno, specifically its Centre for Early Modern Studies, began publishing a new book series of scholarly publications focused on the art and culture of Central Europe in the early modern era.

The chosen Latin title „MATURANDUM“ is taken from the book of emblems Emblematum liber (1531) by Andrea Alciati. The emblem (as well as the logo of the edition) consists of a shot arrow, the flight of which is slowed down by a seashell attached to the shaft, and a precept in verse stating that one should do everything in moderation – neither too slowly nor too fast, in other words, to leave one’s affairs to “mature“. It is a credo we appreciate, especially in today’s fast-moving times.

Several types of books will be published under the heading Maturandum. Firstly, there will be anthologies and collective publications, such as works examining a clearly defined topic from many perspectives, as was the case of the first book in the edition – Od objevu k interpretaci. Znalectví, sběratelství a ikonografie umění raného novověku [From Discovery to Interpretation. Connoisseurship, collecting and iconography of early modern art] – from editors Zuzana Macurová and Tomáš Valeš. This section will also include outputs from the conference biennial His Artibus, organized by the Centre for Early Modern Studies.

Another branch of the edition or, figuratively speaking, the second flying arrow with a shell, is a monographic series. This series will include comprehensive studies of employees from the Department of Art History, as well as excellent and successfully defended dissertations by junior researchers. The first venture this section was the book Měšťané, umělci, řemeslníci Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance [Townsmen, Artists, Craftsmen Art and Culture in Telč and Slavonice during the Renaissance] by Zdeňka Míchalová.

We hope that in the coming years we will be able to launch as many arrows as possible – arrows that are aimed to fly with temperance toward their target, i.e. to the hearts of readers from the academic community as well as those of lay art lovers.

Editorial Board:

Tomáš Valeš (Editor-in-chief, Masaryk Uni., Brno)
Radka Nokkala Miltová (Masaryk Uni., Brno)
Ondřej Jakubec (Masaryk Uni., Brno)
Katarína Beňová (Slovak National Gallery, Bratislava and Comenius Uni., Bratislava)
Emilia Kłoda (Ossolineum, Wrocław)
Sarah Lynch (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
Achim Timmermann (University of Michigan)
Jan Galeta (Executive editor, Masaryk Uni., Brno)