Členové a spolupracovníci

předsednictvo

PROF. PHDR. JIŘÍ KROUPA, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | kroupa@phil.muni.cz

PROF. PHDR. LUBOMÍR SLAVÍČEK, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | slavicek@phil.muni.cz

Výkonný ředitel

MGR. TOMÁŠ VALEŠ, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky, v. v. i. | tvales@mail.muni.cz 

Redakce

MGR. VERONIKA ŘEZNÍČKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 441780@mail.muni.cz

MGR. JAN GALETA, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | jgaleta@mail.muni.cz

Členové

DOC. MGR. ONDŘEJ JAKUBEC, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 108186@mail.muni.cz

Témata výzkumu: umělecký mecenát raného novověku v prostředí olomouckých biskupů a šlechty; výtvarné umění a architektura renesance; problematika konfesijnosti v umění raného novověku a sepulkrální kulturou tohoto období.

Publikační činnost: MUNI

MGR. MICHAL KONEČNÝ, PH.D.

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži | 64491@mail.muni.cz

Témata výzkumu: architektura kolem 1800; aristokracie na Moravě v 17.-19. století; aristokratické rezidence.

Publikační činnost: Wikipedie

PROF. PHDR. JIŘÍ KROUPA, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | kroupa@phil.muni.cz

Témata výzkumu: dějiny architektury raného novověku (16.-19. století); dějiny kresby a grafických technik 17.-18. století; dějiny mentalit a hist. antropologie 17.-18. století; metodologie a filozofie dějin umění.

Publikační činnost: MUNI | Academia.edu

MGR. ZUZANA MACUROVÁ, PH.D.

Moravské zemské muzeum, Katedra dějin uměním Univerzita Palackého | z.macurova@mail.muni.cz

Témata výzkumu: umělecký mecenát církevních řádů; vizuální kultura jako prostředek reprezentace a sebeprezentace; umění raného novověku a reformy církve.

Publikační činnost: MUNI | Academia.edu

MGR. ZDEŇKA MÍCHALOVÁ, PH.D.

Národní památkový ústav, Katedra filozofie, Západočeská univerzita | zdenkamichalova@gmail.com

Témata výzkumu: městská kultura počátku raného novověku; umění a reformace; cechovní památky.

Publikační činnost: Academia.edu

MGR. RADKA NOKKALA MILTOVÁ, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | miltova@phil.muni.cz

Témata výzkumu: profánní ikonografie; aristokratické rezidence v raném novověku; recepce Ovidiových Proměn; raně novověká grafika.

Publikační činnost: MUNI

PROF. PHDR. LUBOMÍR SLAVÍČEK, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | slavicek@phil.muni.cz

Témata výzkumu: dějiny umění raného novověku (16. – 19. století), zejména nizozemského a středoevropského malířství 17. a 18. století; dějiny sběratelství, uměleckého mecenátu a vkusu v českých zemích a ve střední Evropě v 17. až 20. století.

Publikační činnost: MUNI

DOC. MGR. PAVEL SUCHÁNEK, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | suchanek@mail.muni.cz

Témata výzkumu: umělecký mecenát raně novověké duchovní aristokracie; barokní kláštery; barokní sochařství; náboženská imaginace doby baroka.

Publikační činnost: MUNI | Academia.edu

MGR. MICHAELA ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita |  m.loudova@mail.muni.cz

Témata výzkumu: sakrální ikonografie; barokní nástěnná malba; klášterní knihovny; Josef Stern.

Publikační činnost: MUNI

MGR. TOMÁŠ VALEŠ, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky, v. v. i. | tvales@mail.muni.cz 

Témata výzkumu: malířství 17. a 18. století; prameny k dějinám umění; umělecký mecenát církevních řádů; uměleckohistorická topografie.

Publikační činnost: UDU | MUNI | Academia.edu


Spolupracovníci

BARBORA BEČICOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 488372@mail.muni.cz

Téma výzkumu: umění a kultura raného novověku, recepce raně novověkých uměleckých děl v moderním a současném umění.

Publikační činnost: CEMS

MGR. MARTIN DEUTSCH

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 418762@mail.muni.cz

Témata výzkumu: dějiny umění raného novověku; barokní grafika; náboženská praxe a vizuální
kultura jezuitů; disertační práce „Domus Probationis et Collegium Brunense: umění
a obraznost ve spiritualitě řádu Tovaryšstva Ježíšova.“

MGR. MONIKA DRLÍKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | Utrecht University | monika.drlik@gmail.com

Témata výzkumu: nizozemské umění 15.-17. století, umělecké sběratelství v 1. polovině 20. století

Publikační činnost: CEMS

ŠTĚPÁNKA GRUNOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 498068@mail.muni.cz

Téma výzkumu: kultura raného novověku (16.-19. století) se zaměřením na barokní malířství a sochařství, kláštery a jejich umělecký mecenát, rušení klášterů za Josefa II.

MGR. MICHAELA HOJDYSZ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 413436@mail.muni.cz

Témata výzkumu: architektura 19. století; stavební aktivita drobných šlechtických rodů v 19. století na Moravě a ve Slezsku; disertační práce: „Řád německých rytířů v 19. století. Velmistři řádu z rodu Habsburků a jejich stavební aktivity„.

Publikační činnost: Academia.edu | CEMS

BC. BARBORA KUBÍKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 475230@mail.muni.cz
Téma výzkumu: umění raného novověku se zaměřením na nizozemskou malbu 16. a 17. století. Bakalářská práce „Zvířecí sněm Cornelise Saftlevena jako politická satira?„.

Publikační činnost: CEMS

BC. DOMINIK MATUS, DIS.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | dominikmatus@mail.muni.cz

Téma výzkumu: nábytek; sakrální mobiliář a klášterní dílny 17. a 18. století. Bakalářská práce „Knihovna a sakristie augustiniánů v Brně, dílo klášterního truhláře Bernarda Stöttnera„.

Publikační činnost: Academia.edu | CEMS

MGR. ŽANETA MARVANOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 399298@mail.muni.cz

Témata výzkumu: architektura 18. a 19. století; luteránská sakrální architektura; Slezsko. Disertační práce „Sakrální stavitelství v zemi Moravskoslezské v období náboženské tolerance: architektura, ikonografie, liturgie. Římskokatolická, luteránská a helvetská sakrální architektura a její sociálně-kulturní prostředí„.

MGR. ELIŠKA PETŘEKOVÁ

Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita | petrekova@mail.muni.cz

Témata výzkumu: sběratelství antiky, dějiny klasické archeologie a počátky moderních muzejních sbírek v 18. a 19. století. Dizertační práce „Mezi imaginací a vědou. Šíření a prezentace antických starožitností na přelomu dvou epoch„.

Publikační činnost: MUNI | Academia.edu | CEMS

MGR. VERONIKA ŘEZNÍČKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 441780@mail.muni.cz

Téma výzkumu: štukatérství, výtvarné umění a aristokratická sídla 16.–17. století.
Dizertační práce „Kaple aristokratických sídel v Čechách a na Moravě v kontextu potridentské zbožnosti„.

Publikační činnost: CEMS

MGR. TEREZA ŘÍHOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 438353@mail.muni.cz

Téma výzkumu: umění a kultura raného novověku se zaměřením
na barokní sochařství. Dizertační práce „Expresivita a emocionalita polychromovaných barokních plastik a náboženská imaginace 17. a 18. století v českých zemích„.

Publikační čínnost: MUNI | CEMS

MGR. ADÉLA ŠENKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | adela.senkova@seznam.cz

Témata výzkumu: grafika 18. století ve střední Evropě, technologické aspekty vzniku grafických listu. Dizertační práce „Od malířského plátna ke grafické matrici. Autorská grafika ve výtvarné praxi umělců z okruhu vídeňské Akademie (1720–1800)„.

Publikační činnost: CEMS

MGR. KATEŘINA VAJDÁKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 448949@mail.muni.cz

Téma výzkumu: nizozemská kresba; bakalářská práce „Výmalba salonku „holandských mistrů“ na zámku v Napajedlích„.

Publikační činnost: CEMS