Lidé v centru

Vedoucí centra

MGR. TOMÁŠ VALEŠ, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky, v. v. i. | tvales@mail.muni.cz 

předsednictvo

PROF. PHDR. JIŘÍ KROUPA, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | kroupa@phil.muni.cz

PROF. PHDR. LUBOMÍR SLAVÍČEK, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | slavicek@phil.muni.cz

Redakce webu
Šéfredaktorka:

MGR. VERONIKA ŘEZNÍČKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 441780@mail.muni.cz

Výkonný redaktor:

MGR. JAN GALETA, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | galeta@phil.muni.cz

Členové Centra

MGR. JAN GALETA, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | galeta@phil.muni.cz

Téma výzkumu: architektura a urbanismus 18. až 20. století; sociální dějiny architektury, umění a politika

Publikační činnost: MUNI | Academia.edu

DOC. MGR. ONDŘEJ JAKUBEC, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 108186@mail.muni.cz

Témata výzkumu: umělecký mecenát raného novověku v prostředí olomouckých biskupů a šlechty; výtvarné umění a architektura renesance; problematika konfesijnosti v umění raného novověku a sepulkrální kulturou tohoto období.

Publikační činnost: MUNI

PROF. PHDR. JIŘÍ KROUPA, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | kroupa@phil.muni.cz

Témata výzkumu: dějiny architektury raného novověku (16.-19. století); dějiny kresby a grafických technik 17.-18. století; dějiny mentalit a hist. antropologie 17.-18. století; metodologie a filozofie dějin umění.

Publikační činnost: MUNI

DOC. MGR. RADKA NOKKALA MILTOVÁ, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | miltova@phil.muni.cz

Témata výzkumu: profánní ikonografie; aristokratické rezidence v raném novověku; recepce Ovidiových Proměn; raně novověká grafika.

Publikační činnost: MUNI

PROF. PHDR. LUBOMÍR SLAVÍČEK, CSC.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | slavicek@phil.muni.cz

Témata výzkumu: dějiny umění raného novověku (16. – 19. století), zejména nizozemského a středoevropského malířství 17. a 18. století; dějiny sběratelství, uměleckého mecenátu a vkusu v českých zemích a ve střední Evropě v 17. až 20. století.

Publikační činnost: MUNI

DOC. MGR. PAVEL SUCHÁNEK, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | suchanek@mail.muni.cz

Témata výzkumu: umělecký mecenát raně novověké duchovní aristokracie; barokní kláštery; barokní sochařství; náboženská imaginace doby baroka.

Publikační činnost: MUNI | Academia.edu

MGR. MICHAELA ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita |  m.loudova@mail.muni.cz

Témata výzkumu: sakrální ikonografie; barokní nástěnná malba; klášterní knihovny; Josef Stern.

Publikační činnost: MUNI

MGR. TOMÁŠ VALEŠ, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky, v. v. i. | tvales@mail.muni.cz 

Témata výzkumu: malířství 17. a 18. století; prameny k dějinám umění; umělecký mecenát církevních řádů; uměleckohistorická topografie.

Publikační činnost: UDU | MUNI | Academia.edu


Členové Centra – studenti

BC. BARBORA BEČICOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 488372@mail.muni.cz

Téma výzkumu: umění a kultura raného novověku, recepce raně novověkých uměleckých děl v moderním a současném umění.

Publikační činnost: CEMS

MGR. MARTIN DEUTSCH, PH.D.

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 418762@mail.muni.cz

Témata výzkumu: dějiny umění raného novověku; barokní grafika; náboženská praxe a vizuální
kultura jezuitů. Disertační práce: „Domus Probationis et Collegium Brunense: umění
a obraznost ve spiritualitě řádu Tovaryšstva Ježíšova“.

BC. ŠTĚPÁNKA GRUNOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 498068@mail.muni.cz

Téma výzkumu: kultura raného novověku (16.-19. století) se zaměřením na barokní malířství a sochařství, kláštery a jejich umělecký mecenát, rušení klášterů za Josefa II.

MGR. MICHAELA HOJDYSZ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 413436@mail.muni.cz

Témata výzkumu: architektura 19. století; stavební aktivita drobných šlechtických rodů v 19. století na Moravě a ve Slezsku. Disertační práce: „Řád německých rytířů v 19. století. Velmistři řádu z rodu Habsburků a jejich stavební aktivity„.

Publikační činnost: Academia.edu | CEMS

MGR. TEREZA HORÁKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 438353@mail.muni.cz

Téma výzkumu: umění a kultura raného novověku se zaměřením
na barokní sochařství. Disertační práce: „Expresivita a emocionalita polychromovaných barokních plastik a náboženská imaginace 17. a 18. století v českých zemích„.

Publikační činnost: MUNI | CEMS

MGR. BARBORA KUBÍKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 475230@mail.muni.cz
Téma výzkumu: umění raného novověku se zaměřením na nizozemskou malbu 16. a 17. století. Bakalářská práce: „Zvířecí sněm Cornelise Saftlevena jako politická satira?„.

Publikační činnost: CEMS

MGR. ŽANETA MARVANOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 399298@mail.muni.cz

Témata výzkumu: architektura 18. a 19. století; luteránská sakrální architektura; Slezsko. Disertační práce: „Sakrální stavitelství v zemi Moravskoslezské v období náboženské tolerance: architektura, ikonografie, liturgie. Římskokatolická, luteránská a helvetská sakrální architektura a její sociálně-kulturní prostředí„.

MGR. ELIŠKA PETŘEKOVÁ

Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita | petrekova@mail.muni.cz

Témata výzkumu: sběratelství antiky, dějiny klasické archeologie a počátky moderních muzejních sbírek v 18. a 19. století. Disertační práce: „Mezi imaginací a vědou. Šíření a prezentace antických starožitností na přelomu dvou epoch„.

Publikační činnost: MUNI | Academia.edu | CEMS

MGR. VERONIKA ŘEZNÍČKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 441780@mail.muni.cz

Téma výzkumu: štukatérství, výtvarné umění a aristokratická sídla 16.–17. století.
Disertační práce: „Kaple aristokratických sídel v Čechách a na Moravě v kontextu potridentské zbožnosti„.

Publikační činnost: CEMS

MGR. ADÉLA ŠENKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | adela.senkova@seznam.cz

Témata výzkumu: grafika 18. století ve střední Evropě, technologické aspekty vzniku grafických listu. Disertační práce: „Od malířského plátna ke grafické matrici. Autorská grafika ve výtvarné praxi umělců z okruhu vídeňské Akademie (1720–1800)„.

Publikační činnost: CEMS

MGR. KATEŘINA VAJDÁKOVÁ

Seminář dějin umění, Masarykova univerzita | 448949@mail.muni.cz

Téma výzkumu: nizozemská kresba a malba, sběratelství nizozemského umění ve střední Evropě, rakouský Manchester, židovští sběratelé umění na Moravě.

Publikační činnost: CEMS


DĚKUJEME VŠEM, KDO SE NA CHODU CENTRA V MINULOSTI PODÍLELI, JMENOVITĚ:

Mgr. Zuzana Macurová, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Míchalová, Ph.D.

Mgr. Michal Konečný, Ph.D.

Mgr. Monika Drlíková

Mgr. et Mgr. Radim Weiss

Mgr. Katarína Orviská

Mgr. Dominik Matus, DiS.