Ediční plán

EDICE MATURANDUM I

Ondřej Jakubec (ed.)
The author, his environment and the work of art, On the possibilities of artistic biography today

The question of authorship, or rather the relationship between the artist and the work of art – that is, the actual question of the nature of its origin and corresponding interpretation – is one of the key problems of art history and reflection on art in general. The second biennial session of the Centre for Early Modern Studies at the Art History Seminar of Faculty of Arts, Masaryk University (May 2021) tried to find various answers to these key art history questions. The publication, draws on this konference, provides several examples of critical reflection on the concept of artistic authorship. Such an analysis is precisely the tool that provides the opportunity for this (self)-reflective practice, as this publication also attempts to do.

Kateřina Dolejší
Malované básně.
Emblematika olomouckých jezuitů 1597–1742

Emblematika se jako imago literární žánr zrodila v 16. století a během následujících dvou set let se stala jedním z populárních způsobů metaforického chápání světa. Emblémy se brzy pro svou atraktivnost hádanky, jejíž skrytý smysl se poodhalí jen poučenému divákovi, staly oblíbenou intelektuální hrou. Konstruování i dešifrování emblémů mělo ovšem i nezanedbatelný pedagogický potenciál. Byly to právě jezuité, kteří ho ve svých školách po celé Evropě při výuce latiny využili naplno. I přes některé zakladatelské počiny jsou Emblem Studies v našich dějinách umění stále spíše okrajovou disciplínou. Publikace na několika příkladech knih s emblémy, které vznikly v učeném prostředí olomoucké jezuitské univerzity mezi lety 1597–1742, otevírá diskusi o některých problémech týkajících se terminologických a teoretických otázek dobových i současných, upozorňuje na proměny formy a funkce emblematických ilustrací v průběhu bezmála 150 let a věnuje pozornost i významu emblémů v jezuitské pedagogice.

Martin Deutsch
Jezuitský noviciát v Brně
umění a imaginace v náboženské praxi a spiritualitě Tovaryšstva Ježíšova 1578–1735
(Pracovní název)

Kniha analyzuje původní uměleckou výzdobu brněnského jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie, noviciátu a vybraných poutních lokalit (Tuřany, Švábka, Ostrá horka) z let 1578–1735. Uměleckohistorickou analýzu přitom doprovází kulturněhistorický výklad, který reflektuje původní funkci vybraných uměleckých děl v širokém spektru dobové náboženské praxe a jezuitské spirituality. Práce ukazuje, jak sakrální prostor (ať už kostela, noviciátu, a poutních kaplí či kostelů) za více než sto let dynamicky přetvářela umělecká výzdoba, s jakou konkrétní zbožností byla svázána i jak výrazně se odlišovala od současného stavu. Na konkrétních příkladech jsou umělecká díla představena jako nástroje náboženské formace, ohniska kultovní úcty, interakce a katolické disciplinace nebo jako zdroje mystických vizí.

EDICE MATURANDUM II

Martin Mádl and Michaela Šeferisová Loudová (edd.)
Baroque ceiling painting in the Central Europe.
working methods and perspective projection

The collective monograph will be focused on the process of creating ceiling paintings, especially on reconstructing the working methods used in the Central Europe in the 17th and 18th centuries. The aspects covered by particular studies of the monograph will include the materials and techniques, the relationship between paintings and architecture, the perspective projection, and other problems related to the execution of the monumental paintings.

Jan Galeta and Tomáš Valeš (Edd.)
Shaped by Greed.
REFLECTIONS AND IMPACTS OF ENVIRONMENTAL EXPLOITATION IN EUROPEAN VISUAL CULTURES 1200–1900

To book wants to investigate the interconnections between the environment, its exploitation, art, architecture, and urbanism in a broader European frame with global overlap between 1200 and 1900 (thus taking a longue durée perspective). This explicitly includes the transformation of raw mined materials into luxurious objects; sumptuous and prestigious artistic and urbanistic projects financed by the wealth raised by exploiting nature; iconographies that reflect how the environment was treated, shaped and used in late medieval and modern times.

Jan Galeta
Architecture as Vehicle of Nationalism.
National houses in Austria Hungary 1868-1914 – Representation, Function, Style, politics
(Working title)

 

EDICE Památky Moravy

Jan Galeta and Tomáš Valeš (Edd.)
škola pro moderní ženu
Brněnská Vesna a
Počátky ženského školství

Kniha se skrze jednotlivé kapitoly zaměří na historii prvního českého ženského vzdělávacího ústavu na Moravě. V hledáčku zájmu budou především četné budovy této instituce, včetně meziválečného období (Fuchs, Polášek). Krom samotné architektury a její umělecké výzdoba  a vybavení (Jurkovič, Uprka atd.) však také prozkoumá každodenní život studentek či roli členek Vesny coby mecenášek sebevědomě jednajících s umělci.