Pavel Preiss | Život jako freska

Před vánočními svátky nás zastihla smutná zpráva, 17. prosince 2023 zemřel ve věku 97 let historik umění prof. PhDr. Pavel Preiss, DrSc.

Tento vynikající znalec barokního umění, zejména malířství a kresby, patřil k nepřehlédnutelným osobnostem českého dějepisu umění i kultury. V příštích dnech o něm bude jistě řečeno mnohé, budou připomínány jeho knihy, objeví se zhodnocení jeho díla, zazní osobní vzpomínky. Ráda bych se k těmto hlasům připojila krátkým biogramem, a dovolíte-li, i vlastní vzpomínkou.

Pavel Preiss se narodil roku 1926 a stojí za zmínku, že byl vnukem české spisovatelky Gabriely Preissové (1862–1946), k níž se vždy hrdě hlásil. Ke studiu dějin umění a klasické archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy mohl nastoupit až po skončení druhé světové války, na jejímž konci byl totálně nasazen. Kvůli svému „buržoaznímu“ původu strávil nedobrovolně léta 1950–1954 v tehdy nově zakládaných útvarech PTP (Pomocné technické prapory), sloužících k převýchově politicky nespolehlivých osob. Nejdůležitějším bodem na počátku jeho profesního života se stal nástup do Národní galerie v Praze, kde ve Sbírce starého umění působil od roku 1961 do roku 2000. Svoji pedagogickou činnost mohl plně rozvinout až po sametové revoluci: od roku 1992, kdy byl jmenován profesorem, přednášel na Ústavu dějin umění Univerzity Karlovy, v letech 1993–1994 byl hostujícím profesorem s povinnostmi a právy řádného profesora na Vídeňské univerzitě.

Prof. Pavel Preiss, cca 2015

Když jsem se s prof. Preissem v roce 2000 setkala já, chýlila se jeho profesní dráha ke konci, ne však jeho vitalita, životní elán a nadšení pro barokní umění. Jako jeho poslední doktorandka jsem měla možnost navštěvovat ho při pravidelných konzultacích v jeho domácí pracovně, čehož jsem si velmi považovala. Na naše setkání jsem se vždy těšila a obávala se ho zároveň, pokaždé však zbytečně. Pan profesor, nesmlouvavý, neobyčejně bystrý a kritický pozorovatel veškerého dění v našem oboru i ve společnosti, byl k nejmladší generaci svých žáků nesmírně velkorysý a mé neumělé texty vždy posuzoval nezaujatě, s porozuměním a patřičným povzbuzením k další práci. Rozhovory s ním vydaly za několik hutných přednášek a trvalo mi často několik dní, než jsem dohledala vše, co během konzultace zmínil. V podobném duchu se pak nesla i všechna naše pozdější setkání a hovory po telefonu, pak i v době, kdy jej sužovala choroba očí, jež mu zcela znemožnila číst. Tento, pro pana profesora velmi bolestný handicap, však nijak neumenšoval jeho zájem o dění v oboru. Měl neustále vynikající přehled o všem, co se událo, a nekompromisně odsuzoval vše, co pokládal (téměř vždy právem) za neprofesionální či diletantské. Druhou stranou této mince pak bylo umění ocenit profesní úspěchy či kvalitní práci kolegů a kolegyň a vyzdvihnout jejich osobní kvality; toto umění pan profesor ovládal s bravurou. Velmi ráda jsem pak tlumočila slova jeho uznání těm, kterých se to týkalo.

Prof. Preiss s prof. Slavíčkem na oslavě svých 95. narozenin, květen 2021

Pokud jde o odborné texty Pavla Preisse, brzy jsem zjistila, že často poskytují odpovědi na mnohé odborné otázky, jež výrazně přesahují tematický rámec dané knihy nebo článku. Za nesmírně inspirativní a obsažné texty lze označit například výbor studií o barokním umění vydaný pod názvem Kořeny a letorosty (2008) nebo pojednání o malířství 18. století v habsburské monarchii Pod Minerviným štítem (2007). Život a dílo Pavla Preisse však dle mého názoru nejlépe zrcadlí monografie českého malíře a freskaře Václava Vavřince Reinera (poprvé vydáno v roce 1970). Její druhé, výrazně rozšířené a upravené vydání z roku 2013 vzniklo za obětavé pomoci a úsilí řady historiků a historiček umění, jimž pan profesor opakovaně vyjadřoval svůj vděk. Do detailu vylíčené Reinerovy životní osudy zasazené do širokého kontextu doby, vynikající znalost historie a pramenů, precizní ikonografické analýzy a detailní popisy obrazů a kreseb, vytvářejících svébytnou literární hodnotu knihy – to jsou kvality, které činí z této monografie „fresku“, osobité komplexní dílo nevyčerpatelné erudice.

Dvoudílná monografie Václav Vavřinec Reiner: Dílo, život a doba malíře českého baroka, Praha 2013

Je vždy těžké smířit se s odchodem člověka. V tomto případě nám však budiž útěchou řada pozoruhodných textů, jež zůstanou, byť časem jistě doplněny a rozšířeny, pilíři bádání o barokním umění, k nimž se budeme moci stále vracet. A přes tyto texty k nám bude vždy proudit ona pověstná vitalita, nezdolnost, vytrvalost a energie Pavla Preisse, které jsme byli svědky a kterou bych přála nám všem.

Foto:

Martin Mádl | mistnikultura.cz | abebooks.com

Zdroje:

Lubomír Slavíček – Polana Bregantová (edd.), Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008), N-Ž, Praha 2016.

Pavel Preiss, Na co si ještě vzpomenu, Praha 2012.

pametnaroda.cz