Exkurze | Wrocław – Żórawina – Kamieniec Ząbkowicki

Exkurze zaměřená především na umění manýrismu a baroka | 5. – 8. května 2018

Seminář dějin umění pořádá odbornou exkurzi, jejímž hlavním cílem je slezská metropole Vratislav. V tamním Národním muzeu právě probíhá výstava manýristického umění připravená kurátorem a ředitelem MNW Piotrem Oszczanowským. Vratislav byla v období okolo roku 1600 význačným centrem malířství a sochařství, o čemž dodnes svědčí dochované velké množství měšťanských i šlechtických epitafů, náhrobníků, oltářů i památek uměleckého řemesla. Výrazná je i vazba k českým zemím, ať už v podobě děl rudolfínských malířů nebo prací ve Vratislavi usazeného nizozemského sochaře Gerharda Heinricha, který je autorem redernovského monumentu ve Frýdlantu.

S vratislavským manýrismem souvisí i další bod programu exkurze – opevněný kostel Nejsvětější Trojice v Żórawině, dochovaný v podobě z let 1597–1602 včetně nástěnných maleb na klenbě, malovaných tribun či vnějších obranných prvků připomínajících bastiony. Do vybavení interiéru náležel oltářní obraz Křest Krista od Bartolomea Sprangera, který je jedním z hlavních exponátů vratislavské výstavy.

Druhým významným okruhem exkurze je slezské barokní umění – jednak je to tvorba malíře Michaela Leopolda Willmanna, jehož díla se nacházejí ve sbírkách MNW nebo v cisterciáckém opatství v Kamieńci Ząbkowickém, a také vratislavská univerzita a její reprezentativní prostory – Aula Leopoldina s freskami olomouckého malíře Jana Kryštofa Handkeho a kostel Jména Ježíš vymalovaný Rakušanem činným rovněž na Moravě, Johannem Michaelem Rottmayrem.

V rámci exkurze se budeme věnovat i dalším tématům jako je slezská středověká architektura zastoupená hlavními chrámy ve Vratislavi (kostel Panny Marie na Piaskach, kostel sv. Alžběty, kostel sv. Máří Magdaleny a katedrála sv. Jana Křtitele) a také Muzeem architektury, které sídlí v bývalém bernardinském klášteře. Z významných památek 19. a 20. století navštívíme novogotický palác s romantickým parkem v Kamieńci Ząbkowickém postavený podle projektu Karla Friedricha Schinkela a Halu století s nedalekým modernistickým sídlištěm WUWA ve Vratislavi.

Praktické informace: Přihlašování probíhá zaplacením částky 2500 Kč v knihovně SDU u Mgr. Aleše Flídra (cena zahrnuje autobus, ubytování v hostelu bez snídaně a částečně vstupné). Přihlásit se můžete nejpozději do čtvrtka 26. dubna. Studenti, kteří mají zapsán předmět Odborná exkurze, mohou získat zápočet vypracováním referátu.

Odbornými garanty exkurze jsou Aleš Flídr, Ondřej Jakubec, Zuzana Macurová, Zdeňka Míchalová a Tomáš Valeš.