RKD | Nizozemský institut pro dějiny umění

RKD − Nizozemský institut pro dějiny umění (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) v Haagu představuje i dnes pro mnoho badatelů pohybujících se v oblasti nizozemského umění neodmyslitelnou součást výzkumu.

Jeho existence je spojená s celoživotní prací historika umění, sběratele a kurátora Cornelise Hofstedeho de Groota (1863−1930), který se zabýval především nizozemským uměním 17. století.

Leo Arendzen Pzn. (1874−1963), Portrét Cornelise Hofstedeho de Groota (1863−1930), zdroj: RKD.nl

Mimo jiné v roce 1893 napsal například krátký článek o malířce Judith Leyster (1609−1660), díky čemuž po staletích oživil zájem o její dílo, a v letech 1907−1928 publikoval devět svazků katalogů raisonné nejvýznačnějších nizozemských umělců, a navázal tak na práci Johna Smitha (1781−1855). Přitom také shromažďoval reprodukce děl nizozemských umělců, které ke sklonku jeho života čítaly kolem 100 000 kusů. Právě tyto reprodukce se staly podnětem k založení výzkumného ústavu pro dokumentaci dějin umění, RKD (dříve označovaného jako Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie). Krátce před jeho otevřením v roce 1932 obohatila tuto základnu ještě donace sběratele a znalce umění Fritse Lugta (1884−1970), sestávající z více než 100 000 reprodukcí a 22 000 aukčních katalogů, výsledky bádání k nizozemským portrétům dále věnoval E. A. van Beregteyn (1876−1948). Zprvu se zájem institutu soustřeďoval pouze na díla starých mistrů, po druhé světové válce se rozšířil i na moderní a současné umělce.

I dnes je cílem RKD nadále shromažďovat co možná největší počet reprodukcí děl převážně nizozemských umělců a informací o nich, kromě toho se ale v jeho prostorech nachází také jedna z nejobsáhlejších knihoven s recentní literaturou i nejrůznějšími teoretickými příručkami a spisy týkajícími se nizozemského umění. RKD se rovněž podílí na řadě projektů, vydává vlastní publikace a časopisy Bulletin a Oud Holland – Journal for Art of the Low Countries a usiluje tak o zprostředkování co nejkvalitnějšího výzkumu jak pracovníkům muzeí a akademické komunitě, tak i širší veřejnosti. Badatelny pro veřejnost jsou rozděleny na dvě hlavní místnosti; studijní a čtecí sál. Ve čtecím sále je možné si elektronicky objednat knihy ze skladu, které jsou připraveny většinou do dvaceti minut od vyžádání. Dále jsou zde k dispozici základní uměleckohistorické příručky, mimo jiné například svazky Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart nebo zmíněné katalogy raisonné Hofstedeho de Groota, dále například všechny ročníky Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, nejnovější čísla různých uměleckých a uměleckohistorických časopisů a aukční katalogy světových aukcí od začátku aktuálního roku.

Čtecí sál RKD, zdroj: codart.nl

Druhá místnost, studijní sál, obsahuje knihovnu členěnou podle základních témat výzkumu. Nachází se zde obecná literatura o heraldice i praktické pomůcky k jejímu zkoumání, topografické příručky, dále monografie umělců, případně jejich katalogy raisonné, katalogy sbírek světových galerií a muzeí a také literatura zaměřená na ikonografii a její specifická témata.

Studijní sál RKD, zdroj: RKD.nl

Velkou část studijního sálu tvoří police se známými zelenými kartony, v nichž se nachází zmiňované reprodukce členěné podle žánrů a následně jednotlivých umělců. Reprodukce jsou často doplněné základními informacemi o rozměrech, technice a v některých případech o alespoň dílčí provenienci.

 

Reprodukce obrazu Dircka Halse z kartonů RKD, zdroj: vlastní fotografie

Protože nizozemská malba je součástí mnoha evropských i mimoevropských sbírek, snaží se institut zpřístupnit bádání co možná nejširšímu počtu badatelů, kteří nemohou fyzicky bádat přímo v Haagu, a obsah kartonů postupně digitalizuje. Nejintenzivnější digitalizace přitom probíhá právě zhruba od začátku tohoto roku a měla by skončit do konce toho příštího, kdy budou digitalizována všechna díla a ve fyzické formě už tyto kartony nebudou dále přístupny. V online databázi je možné díla vyhledávat klasicky podle umělců a názvu, ale také podle rozměrů díla nebo časového úseku. Postupná digitalizace tak nejenže zpřístupní výzkum většímu počtu badatelů, ale poskytne i nové možnosti a zkvalitní a zjednoduší výzkum v ohledech, které by manuální prohledávání kartonů nemohlo nabídnout. Online databáze umožňuje získávat informace také o sběratelích a uměleckých obchodech pomocí vyhledávače RKD collections a volně zpřístupňuje také různé technologické průzkumy a restaurátorské zprávy pod záložkou RKD technical. RKD excerpts s kartami Hofstedeho de Groota poskytují zápisky k dílům, která H. de Groot viděl osobně na aukcích nebo v obchodech s uměním.

Praktický online nástroj spravovaný RKD představují také RKD maps umožňující vyhledávání umělců a jejich děl podle geografických údajů přehledně na mapě. Informace na mapě lze dále filtrovat podle místa vzniku díla, topografie, provenience i současného uložení. Mapu současného světa lze překrývat historickými mapami, které si však musí badatel vyhledat a nahrát sám, například  zde. K dalším významným počinům v oblasti online uměleckých databází patří také Rembrandt database soustřeďující texty, reprodukce a výzkumná data k dílům připisovaným Rembrandtovi, která je mimo RKD institut založená také na spolupráci galerií, institucí i badatelů po celém světě. Primárním účelem je poskytnutí detailní vizuální dokumentace a textů ohledně materiálního a restaurátorského výzkumu Rembrandtových obrazů probíhajícího od 18. století a dále na jednom místě. Zajímavým online nástrojem může být také web Connect Vermeer, který vznikl ve spolupráci s National gallery of Ireland v Dublinu u příležitosti výstavy Vermeer and the Masters of Genre Painting: Inspiration and Rivalry v roce 2017. Zkoumá síť vztahů umělců činných v oblasti žánrové malby v letech 1650−1675, především ve vztahu k nejproslulejšímu z nich, Vermeerovi van Delft, a šestnácti jeho současníkům.

Na závěr několik doplňujících informací:

Vstup

Denní: 3 €

Týdenní: 9 €

Roční: 30 €

Studenti a přátelé RKD platí vždy polovinu uvedených částek.

Adresa:

Prins Willem-Alexanderhof 5 (asi 3 minuty od hlavního nádraží)

Koninklijke Bibliotheek (KB) komplex

2595 BE Haag

Nizozemsko

A pokud se rozhodnete RKD navštívit v létě, mějte na paměti, že prostory jsou silně klimatizovány. Nezapomeňte si proto s sebou vzít i teplejší oblečení, nebo alespoň teplejší boty, v jiném případě se totiž může stát, že budete nuceni podporovat národní stereotypy.