QUIRIN-LEXIKON.ART | Internetový lexikon výtvarného umění raného novověku v českých zemích

Jako historikové umění jsme zvyklí ke své práci či výzkumné činnosti využívat řadu tištěných publikací, článků, příruček nebo lexikonů, které jsou nedílnou součástí naší každodenní praxe. U těchto tištěných zdrojů však můžou vyvstat problémy týkající se například zastaralých a neaktualizovaných informací nebo nedostupnosti samotných knih. Internetový Quirin-Lexikon, zaměřující se na výzkum raně novověkého umění, nám tak může být v mnohých ohledech velmi nápomocný.

Webový projekt s názvem QUIRIN-LEXIKON.ART totiž může sloužit jako užitečný nástroj ke snadnější a efektivnější práci s informacemi a zdroji, týkající se výzkumu barokního výtvarného umění. Tento nedlouho existující projekt byl spuštěn roku 2022 ve spolupráci s odborníky z Centra barokní nástěnné malby Ústavu dějin umění AV ČR, Semináře dějin umění FF MU v Brně, Ústavu pro dějiny umění FF UK a dalších předních institucí, jejichž výzkumníci se ve vzájemné spolupráci podílejí na utváření tohoto internetového lexikonu. Jak je již mnohým čtenářům zřejmé, projekt se jmenuje podle českého malíře Jana Jakuba Quirina Jahna, kterého řadíme mezi zakladatele historiografie v českých zemích.

 

Ústřední myšlenkou celého projektu je poskytnout přehledný a snadno dostupný korpus informací o výtvarném umění 17. a 18. století v českých zemích, zprostředkovávající biografické údaje o umělcích domácího i zahraničního původu působících na tomto území, o uměleckých pojmech, technikách a o mnoha dalších informacích, které si tento webový projekt klade za cíl uživateli zprostředkovat. Obsahově lexikon vychází ze starších lexikografických prací, jakou je například práce moravského historika a archiváře Jana Petra Cerroniho nebo knihovníka strahovské premonstrátské kanonie Bohumíra Jana Dlabače, jenž stojí za prvním tiskem vydaným slovníkem umělců v Čechách. Čerpáno bylo také z novějších přehledových a topografických prací, uměleckých monografií nebo ze slovníkových hesel z domácích i zahraničních publikací. Svůj značný podíl na realizaci tohoto internetového projektu měla také dlouholetá mezinárodní spolupráce v rámci skupiny pro výzkum barokních nástěnných maleb The Research Group for Baroque Ceiling Painting in Central Europe (BCPCE). Cílem celého projektu je tak navázat na předešlé, již vzniklé publikace, obohatit dosavadní stav bádání a poskytnout možnost zevrubnější interpretace uměleckých děl a památek tohoto období.

Z hlediska odborného využití je Quirin-Lexikon užitečným nástrojem pro studium raného novověku, který se svou formou snaží reflektovat stále se rozvíjející výzkum v této oblasti. Jeho velkým benefitem je, že oproti tištěným verzím odborných publikací, je zde možné informace kdykoliv doplnit, upravit či aktualizovat v reakci na nejnovější poznatky. Samotné informace jsou dostupné prakticky kdykoliv a odkudkoliv odborné i širší veřejnosti. Uživatelské prostředí webových stránek je velmi intuitivní a přehledné. Návštěvník stránek může využít možnosti hledání podle jména umělce, generace, ke které je daný umělec řazen, dle lokality, období, uměleckého oboru nebo podle příslušnosti k církevnímu řádu či instituci.

V současné době je však projekt stále na počátku své cesty a mnoho informací zde ještě chybí. Do projektu jsou tak zapojováni kromě odborníků také studenti oborů dějin umění či restaurování, kteří tímto získávají cennou praktickou zkušenost. V rámci podzimního semestru 2022 se na utváření hesel pro tento web podíleli pod vedením doktorky Michaely Šeferisové Loudové také studenti magisterského studia Semináře DU FF MU, kteří v rámci předmětu samostatně zpracovávali jednoho z vybraných umělců pro tento webový lexikon.