Studium na SDU jaro 2024 | Nabídka předmětů o raně novověkém umění a architektuře

Kdybyste ještě nevěděli, jaké předměty si zapsat na jaro 2024, nabízíme přehled těch, které vyučují členové Centra pro studium raného novověku. Zvláště v Mgr. studiu můžete vybírat z široké nabídky volitelných předmětů.
Mgr. studium

 • DU2004 Seminář IV: Znalectví v uměleckohistorické praxi – Mgr. Tomáš Valeš Ph.D., prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
  Seminář je zaměřen na prohloubení a procvičení znaleckých metod práce a jejich aplikace na konkrétním výtvarném materiálu. V rámci kurzu budou představeny také významné osobnosti znalectví, některé jejich texty a vybrané problémy týkající se autorství jednotlivých výtvarných děl. Studenti si zlepší orientaci ve znalecké praxi a schopnost pracovat s konkrétními díly ze svého okolí.
 • DU2066 Seminář: Mezi nebem a zemí. Nástěnná malba v baroku a její tvůrci – Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.
  Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými otázkami z dějin barokní nástěnné malby ve střední Evropě .
 • DU2067 Seminář: Gottfried Semper – teorie a praxe architektury – Mgr. Jan Galeta, Ph.D.
  Experimentální seminář zaměřený na nejvýznačnější osobnost architektonické teorie i praxe 19. století si dává za ambiciózní cíl prozkoumat texty i stavby Gottfrieda Sempera a porozumět jim. Cesta k tomuto cíli bude lemována čtením Semperových textů a textů historiků umění o něm, zkoumáním jeho staveb a diskusí nad těmito texty a tématy.
 • DU2304 Enigma loci II. Architektura a urbanismus v 16.–20. století – prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
  Přednáška představí ve stručném přehledu základní momenty v dějinách raně novověkého urbanismu. Důraz je přitom kladen na percepční vztah člověka k okolní přírodě a urbanistické situaci. Důležitým konceptem kurzu je pojmové odlišení termínů genius loci a enigma loci. Přednášející zdůrazňuje pojem enigma, tj. hádanka, kterou architekt musí řešit z hlediska funkce, starší zástavby a materiálu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět dějinám urbanismu a urbanistických teorií prostřednictvím klíčových příkladů a bude poté moci sám interpretovat vztah člověka a architektury na jiných místech.
 • DU2305 Rembrandt and Dutch Print in the 17th Century – doc. Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
  Na konci tohoto kurzu bude student porozumět tvorbě jednoho z nejproduktivnějších a nejoceňovanějších grafiků 17. století, Rembrandta, k jejímž specifikům náleželo neustálé přepracovávaní desek, experimenty s technikami, tiskovými stavy, papírem, atd. Dále byla již od dob svých současníků oceňována pro mistrné zobrazení emocí a afektu (ve starozákonních scénách, stejně jako v autoportrétech). Kurz bude věnován nejen Rembrandtově grafické tvorbě a jejímu vztahu k jeho malířské produkci, ale zaměří se také na širší okruh holandské grafiky 17. století (zobrazovaná témata, vydavatelé, trh).
 • DU2308 Malířství na dvoře Filipa IV. (Velázquez, Rubens a Lorrain) – Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.
  Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší vhled do problematiky uměleckých zakázek na dvoře španělského krále Filipa IV., fungování mecenátu, především ve Španělsku a Itálii, a seznámit je podrobněji s produkcí španělských malířů, především s Velázquezovým dílem a současnými přístupy k interpretaci jeho nejvýznamnějších děl („Las Meninas“, „Las Hilanderas“).
 • DU2313 Prostor krajiny: Od Bosche k land artu – Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
  Cílem předmětu je prozkoumat měnící se představy a obrazy světa a přírody v západním umění od renesance po současnost. Pozornost bude věnována jednak žánru krajinomalby a slavným krajinářům, jednak dalším formám umělecké reflexe krajiny (land art, zahradní design, fotografie atd.), a to ve vztahu ke klíčovým tématům, obecněji spjatým s uměleckou reflexí krajiny (krajina jako kulturní konstrukt, krajina a politika, krajina jako poznávání světa atd.)
 • DU2358 Architektura na Moravě v letech 1850–1918 – Mgr. Jan Galeta, Ph.D.
  Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami architektury v období 1850-1918 na Moravě a v bývalém Rakouském Slezsku. Přednáška nebude koncipovaná přísně chronologicky, ale typologicky. Ve sledovaném období dochází k velkému stavebnímu boomu především ve městech a k modernizaci celé společnosti, životního stylu a tím i architektury, která musí reagovat na nové podněty. Dochází tak k formování zcela nových typů staveb, popřípadě k výrazné modernizaci typů tradičních. Výklad se proto zaměří na  jednotlivé typologické kategorie (divadlo, škola, radnice atd.).  V jejich rámci budou probrány příklady z rozličných lokalit a jejich tvůrci.
Bc. studium