Call for papers | VI. Bienále České společnosti pro výzkum 18. století

„Osvícená“ panovnice z donucení? Tereziánské reformy a společnost v českých zemích (1740–1780) | praha, 12.–13. května 2017 

Česká společnost pro výzkum 18. století zve k aktivní účasti na VI. Bienále ČSVOS, pořádané u příležitosti 300. výročí narození „císařovny-královny“ Marie Terezie.

V české historiografii patří období vlády císařovny-královny Marie Terezie  k tématům spíše kontroverzním. Na jedné straně se tradičně vyzdvihují její reformy směřující k pozdvižení prostého člověka – sedláka, zejména reformy poddanské, ale především zavedení povinné školní docházky. Také její skeptický postoj k čarodějnickým procesům si zasloužil jistou pozornost. Na druhou stranu se často poukazuje na ryze kompilační, „nemoderní“ charakter trestního zákoníku, který pouhou „centralizační“ metodou zakotvuje takřka všechny „barbarské výstřelky“ trestního práva v dědičných zemích včetně tortury a přitěžujících forem trestu smrti či hrdelního postihu náboženských deliktů. Ještě problematičtější je její postoj k českým zemím, které se díky jejím centralizačním reformám stávají pouhou provincií politicky a administrativně závislou na vídeňském centru. I v historiografii tak následující období, přetrvávající hluboko do doby předbřeznové a nuancované jen nástupem národního hnutí, představuje jakýsi hiatus, periodu „vyvlastněných dějin“, které se odehrávají „jinde“. Přitom všechny zmíněné změny tvoří integrální součást jediného reformního a centralizačního procesu, který měl zajistit lepší a efektivnější správu zemí oslabených prohranými válkami, ztrátou rozvinutého Slezska i vlastní roztříštěností a neefektivním hospodařením. Ačkoli se zdá – a i to by mělo být jednou z vůdčích myšlenek připravovaného bienále – že byla Marie Terezie do značné míry spíše „reformátorkou z nouze“, je zjevné, že většinu reforem vykonávala s přesvědčením a s poměrně uspokojivými výsledky. Jaká byla tato výjimečná žena, která se od počátku vlády musela potýkat s tolikerými překážkami (a tolikerými dalšími problémy, které tkvěly prostě ve skutečnosti, že se narodila jako „žena“)? Co všechno ona čtyři desetiletí panování našeho dosud jediného státníka ženského pohlaví českým zemím přinesla – a co vzala? A jaký obraz zanechala v myslích lidí i v reflexích historiků?

Okruhy témat naleznete na http://cesarch.cz/wp-content/uploads/2016/10/Bienale-CSVOS-2017-CFP-Marie-Terezie.pdf.

Název a krátký abstrakt svého vystoupení zasílejte na adresu osmnacte.stoleti@gmail.com (případně též na daniela.tinkova@gmail.com), a to do 29. listopadu 2016.