Tomáš Hladík (1953–2022)

V nedávných dnech přišel svět historiků umění o významného badatele na poli barokního sochařství, 16. září zemřel Tomáš Hladík (1953–2022)

Obor dějiny umění – historie vystudoval na Filozofické fakultě UK v Praze (1978). Jeho profesní dráha začala v Liberci, nejprve v Severočeském muzeu, v němž působil jako kurátor uměleckých sbírek, a následně v Oblastní galerii jako kurátor sbírky kresby a grafiky (1979–1981). V následujících letech působil v mnohých městech a institucích – v památkové péči ve Středočeském kraji, rovněž jako kurátor uměleckých sbírek a komisař výstav současného umění Okresního muzea v Kutné Hoře (1983–1989), dále v oddělení starých tisků Státních restaurátorských ateliérů Praha, a také jako historik umění v oddělení hradů a zámků Státního ústavu památkové péče (1992–1994).

Nejdéle však Tomáš Hladík pracoval v Národní galerii v Praze, do níž nastoupil roku 1994 a spolupráci ukončil až v létě letošního roku. Působil ve Sbírce starého umění, byl i vedoucím oddělení českého umění a kurátorem sbírek barokní plastiky. Hladíkův odborný zájem spočíval především v barokním sochařství, jak je patrné z množství jeho publikací a výstavních realizací (viz níže). Soustředil se převážně na české země a jeho texty byly často monograficky zaměřené na jednotlivé umělce či rodiny. Z jeho poslední tvorby bych ráda vyzvedla publikaci Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě z roku 2016, která se na středoevropských příkladech věnuje nejen uměleckým dílům samým, ale primárně procesu jejich vzniku (kresby, bozzeta, skici) a povrchové úpravě (polychromie, zlacení apod.). Jedná se o jednu z mála takto komplexních publikací zaměřených na práci sochařské dílny.

Jakým způsobem dokázal Tomáš Hladík hovořit o sochařských dílech, se můžete podívat v jednom z archivních dílů pořadu České televize a Národní galerie – Národní galerie v Praze nikdy nezavírá (2011–2012), který přibližuje umělecké sbírky veřejnosti. Tento díl pojednává o soše sv. Judy Tadeáše z farního kostela Panny Marie na Louži v Praze od Matyáše Bernarda Brauna (součástí předešlé i současné expozice NG).

Archivní díl pořadu Národní galerie v Praze nikdy nezavírá. Matyáš Bernard Braun: Sv. Juda Tadeáš (2012)

Tomáš Hladík se kurátorsky spolupodílel na realizaci mnoha výstav, výběrem: 
 • Modeletta barokních soch (K nedožitým osmdesátinám doc. Oldřicha Blažíčka)
  Klášter sv. Anežky České – kostel sv. Františka, 8. 11. 1995 – 8. 1. 1996
 • Barokní sochařská dílna Jelínků z Kosmonos
  Klášter sv. Jiří (mezi lety 1975–2012 pod správou NG), 8. 2. – 7. 3. 1996
 • Ignác František Platzer: Svatý Jan Nepomucký – Dar Rainera Kreissla Národní galerii
  Klášter sv. Jiří, 13. 4. – 11. 7. 1999
 • Ignác Rohrbach (1691–1747). Restaurované sochy z farního kostela sv. Máří Magdalény
  v Bohdanči
  Klášter sv. Jiří, 7. 2. – 1. 4. 2001
 • Umění manýrismu a baroka v Čechách
  Klášter sv. Jiří; ke stálé expozici i stejnojmenný katalog z r. 2005
 • Karel Škréta (1610–⁠1674): Doba a dílo
  Valdštejnská jízdárna, 26. 11. 2010 – 10. 4. ⁠2011
 • Spolupracoval na dvou aktuálních expozicích věnovaných starému umění v NG: Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550 a Staří mistři I.
Náš výběr z hlavních titulů Tomáše Hladíka:
 • Tomáš Hladík – Radana Hamsíková – Miloš Suchomel, Josef Jiří Jelínek (1697– 1776): barokní sochařská dílna z Kosmonos, Praha 1997.
 • Tomáš Hladík (ed.), František Preiss: (kolem 1660–1712) : restaurované sochy z klášterního kostela Narození P. Marie v Doksanech, Praha 2005.
 • Vít Vlnas – Petr Přibyl – Tomáš Hladík, Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů, Praha 2009.
 • Tomáš Hladík, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě: od návrhu k provedení, Praha 2016.

Výše zmíněné tituly naleznete v knihovně Semináře dějin umění či v Ústřední knihovně FF MU.