Kunsthistorička na cestách | Po památkách severovýchodních Čech

Česká republika se jako jedna z mála zemí v Evropě může pochlubit takovým množstvím dochovaných a veřejnosti přístupných kulturních památek v poměru ke své rozloze. Moje cesty za historií a kulturou vedly během letošního léta do oblasti severovýchodních Čech. Na tuto týdenní výpravu za památkami jsem se vydala v rámci dovolené s mojí maminkou. Právě ona vybrala tento kraj a většinu míst, která jsme společně navštívily.

První naší zastávkou byl zámek Častolovice. Po vstupu na jeho nádvoří se před návštěvníkem otevře pohled na vcelku unikátní a dobře zachovalou renesanční fresku, která pokrývá celé jedno křídlo zámku, a tvoří tak zajímavou dominantu nádvoří. Původně byla freska patrně rozsáhlejší a pokrývala ještě větší plochu, avšak v důsledku nejrůznějších přestaveb zámku byla částečně zakryta či odstraněna. Dochovaná část této fresky zobrazuje ve čtyřech horizontálních pásech bitevní scénu, pro kterou byly jako předloha zřejmě použity dřevořezy švýcarského umělce Josta Ammana, jež ilustrovaly knihu starověkého historika Tita Livia o dějinách Říma. Continue reading

R’n’B Černobíle | Rembrandt a grafika 18. století

Milí příznivci přednáškového cyklu R’n’B, srdečně vás zveme na první přednášku tohoto semestru! Připravila si ji naše doktorandka Adéla Šenková a těšit se můžete na grafickou tvorbu umělců v 18. století, kteří si za svůj vzor nevzali nikoho menšího než patrně nejznámějšího nizozemského mistra grafiky Rembrandta van Rijna. 

Přednáška se bude konat ve středu 4. října v Domě umění města Brna. Těšíme se, že si ji přijdete poslechnout. Continue reading

R’n’B | Černobíle

Program přednášek R’n’B na jaro 2023

Rádi bychom vám představili podzimní přednáškový cyklus Centra pro studium raného novověku, který bude tentokrát zasvěcen grafice. Seznámí nás s tvorbou slavných českých manýristických a barokních umělců na poli grafiky či s rozličnými fenomény, jež se k tomuto uměleckému médiu vážou. Přednášky budou probíhat jako vždy v prostorách Domu umění města Brna od 18:30 a srdečně vás na ně zveme! Continue reading

Studium na SDU | Nabídka předmětů o raně novověkém umění a architektuře

Kdybyste nevěděli, co si ještě zapsat, tady jsou předměty podzimního semestru 2023, které vyučují členové Centra pro studium raného novověku, nebo s raným novověkem souvisí.

Příběh měsíce | 150. výročí Moravského průmyslového muzea – Sbírka předloh

Na podzim tohoto roku si budou brněnští obyvatelé připomínat výročí Moravského průmyslového musea (nyní Moravská galerie v Brně), od jehož založení uplynulo již 150 let. Tato specializovaná instituce měla za úkol představit soudobé veřejnosti nejnovější výdobytky vědy a techniky na poli uměleckého řemesla, jemuž se stejně jako jiným odvětvím nevyhnula mechanizace a masová produkce. Společně si přiblížíme především významný a dodnes zachovaný archivní a dokumentační materiál, nyní uložený v archivu Moravské galerie označovaný jako Sbírka předloh, který nás přenese do doby rozkvětu výše zmíněného muzea.

Sbírky předloh, které měly sloužit jako vzorové prototypy pro kultivaci vkusu masové produkce, začaly z popudu Gottfrieda Sempera (1803‒1879) vznikat postupně v průběhu poloviny 19. století na mnoha vzdělávacích institucích, jako byly muzea a školy. Lze zmínit další početné sbírky těchto dokumentů například v Museum angewandter Kunst ve Vídni či Uměleckoprůmyslovém muzeu v Liberci. Tyto reprodukce ať už úplných, či jen detailních záběrů na umělecká díla byly již v době svého zrodu zpřístupňovány všem zájemcům tak, aby poskytovaly neocenitelný zdroj obrazových modelů a předloh pro tvorbu nových a jedinečných vzorů a ornamentů. Continue reading

185. výročí narození architekta Augusta Prokopa

15. srpna 1838 se v Jihlavě narodil August Vincenz Andreas Prokop, nebo také August Čeněk Ondřej Prokop, jak je roku 1868 česky zapsán v matrice coby ženich. Tento činorodý muž vystudoval architekturu ve Vídni a během své kariéry působil nejen jako architekt, ale i ředitel UMPRUM muzea v Brně, profesor na vysokých školách v Brně a ve Vídni, jako pracovník památkové péče a restaurátor, propagátor a teoretik architektury a nakonec jako diletující historik umění. v roce 1904 totiž ve čtyřech svazcích vydal první skutečně komplexní pojednání o dějinách umění na Moravě.

Continue reading

Kunsthistorici na cestách | Kalifornské baroko

O Kalifornii se říká, že je slunná, ale minimálně její severní část, San Francisco, okolní tzv. Bay Area i vnitrozemí za nimi jsou kromě toho taky větrné a dosti chladné. Navíc na přelomu března a dubna prý místní nepamatují tolik bouří a deště, jako bylo letos. Ani nečekané klimatické podmínky nás však neodradily od toho, abychom na břehu Tichého oceánu nenavštívili místa a památky zajímavé z perspektivy raného novověku. XLII. konference americké Nineteenth-Century Studies Assosication, které jsme se účastnili, nám k tomu poskytla dobré výchozí podmínky.
MISIE SV. FRANTIŠKA

Z evropského kolonizačního pohledu je zdejší nejstarší památkou misie sv. Františka z Assisi. Překvapením může být, že právě po ní se vlastně celé město jmenuje, a česky bychom tedy San Franciscu mohli říkat Sv. František. Španělští františkánští mniši se na zdejší území dostali v létě roku 1776. Tehdy Bay Area obývali lidé kmene Yelamu z národa Ohlone, podle všeho jich ale bylo jen několik stovek. Ačkoliv jejich soužití s misií bylo pokojné, ve výsledku samozřejmě etablování kolonie Evropanů vedlo k tomu, že zbytky tradiční indiánské kultury dnes nalezneme především v muzejních vitrínách a že jejich území bylo urbanizováno a přetvořeno ve velkoměsto na pravidelné mřížce ulic, tolik typické pro americkou městskou krajinu. Continue reading

CFP | (Re)vize. Dějiny (nejen) křesťanského umění

Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy zve k účasti na konferenci u příležitosti 20. výročí svého založení. Konference se bude konat 24.–25. listopadu 2023 v pražském Karolinu

„Dvacáté výročí založení Ústavu dějin křesťanského umění nechápeme jako podnět k sebeoslavě,  sebepotvrzení a k poklidné rekapitulaci dějin pracoviště i oboru, v níž by absentovaly kontroverze a otázky. Naopak. Nejen dějiny umění, ale i další humanitní obory musí v současnosti opět veřejně objasňovat svůj smysl a společenskou potřebnost. Samo křesťanství pak bývá často považováno za záležitost minulosti a jeho význam pro vznik a formování současné euroamerické civilizace je zpochybňován a relativizován. Jsou za této situace dějiny křesťanského umění reliktem minulosti, nebo dynamickým konceptem, který má oprávnění i pro budoucnost? A lze vůbec ještě umění definovat na základě jeho poměru ke křesťanství, byť by tento vztah byl třeba polemický, nebo vyloženě nepřátelský?

Continue reading

Příběh měsíce | Dvojitá stopa po géniovi. Maulbertsch a jeho malby v kostele piaristů v Mikulově

V rámci výuky Semináře dějin umění FF MU jsme se byli 19. dubna 2023 podívat na aktuálně restaurované malby v piaristickém kostele sv. Jana Křtitele v Mikulově za doprovodu našich učitelů Michaely Šeferisové Loudové a Tomáše Valeše. Restaurátorské práce zde byly zahájeny roku 2016 a budou pokračovat ještě několik dalších let. Doposud se tamnímu týmu odborníků podařilo obnovit více než polovinu nástěnných maleb, jejichž autorem je přední barokní malíř Franz Anton Maulbertsch (1724–1796). Během naší návštěvy jsme měli jedinečnou možnost vidět zblízka dvě scény, na nichž nyní probíhají poslední obnovovací zásahy: Sv. Jan Křtitel před králem Herodem a Kázání sv. Jana Křtitele. Získali jsme také nečekaný suvenýr – artefakt, jenž je pro historiky umění raritou.

Continue reading

CFP | Konference Petr Brandl (1668–1735)

Národní galerie v Praze zve k účasti na konferenci s názvem Petr Brandl (1668–1735), která proběhne 5.6. února 2024 ve Veletržním paláci v rámci konání výstavy Petr Brandl – příběh bohéma.

Ačkoliv Petr Brandl patří mezi nevýznamnější barokní malíře v Čechách a o jeho tvorbě již bylo vydáno několik publikací, pořádaná konference je vůbec první vědeckou konferencí věnovanou této osobnosti. Continue reading