Databáze | Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě

Štukové dekorace 16. a počátku 17. století byly z hlediska ochrany kulturního dědictví a uměleckořemeslné praxe až donedávna Kupodivu značně podhodnocovány. Také Proto byl problematice renesančního a manýristického štukatérství věnován samostatný projekt, jehož výstupem je mimo jiné on-line databáze skýtající více než 150 katalogových záznamů k sakrálním i profánním objektům zdobeným právě touto technikou.

V prosinci roku 2022 byl ukončen pětiletý interdisciplinární projekt Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě realizovaný v rámci programu NAKI II, a to ve spolupráci Katedry dějin umění UPOL, Fakulty restaurování UPCE a Generálního ředitelství NPÚ. Jeho cílem bylo komplexní zpracování uměleckohistorického a technologického vývoje štukatérství na území dnešní České republiky v období od poloviny 16. století do roku 1620. Výzkum se zakládal na katalogizaci umělecky hodnotných štukových děl a jejich zařazení do středoevropského kontextu. Nešlo však „jen“ o teoretické poznání daných památek, ale i to praktické, jež zahrnovalo restaurování několika vybraných realizací, např. štukatury na zámku v Bučovicích či epitaf rodiny Hodějovských z Hodějova v Českém Rudolci.

Jedním z hlavních výstupů projektu je on-line databáze jednotlivých štukových realizací, jejichž katalogové záznamy obsahují základní údaje o díle (autorství, dataci, lokalizaci atd.), uměleckohistorický popis, zhodnocení současného stavu a údaje o technice a materiálovém složení. Hesla zahrnují rovněž archivní informace týkající se vzniku díla, ale i jeho dalších úprav a pozdějších restaurování, doplněné o nové poznatky získané z aktuálního průzkumu. Součástí každého záznamu je samozřejmě i bohatá fotodokumentace a bibliografie. V databázi je možné vyhledávat podle názvu konkrétní lokality, datace, charakteristiky díla či použitého materiálu; případně jsou veškeré objekty vyznačeny na mapě ČR, na níž lze vidět, ve kterých oblastech byly štukové dekorace soustředěny více a kde méně.

V rámci projektu již byla publikována řada odborných textů, jejichž výpis spolu s PDF soubory najdete zde, a v brzké době vyjde také obsáhlá monografie o renesančním a manýristickém štukatérství, jejíž náhled a ukázkovou kapitolu můžete vidět už nyní na webových stránkách projektu.